Доступни курсеви

Упознавање студената са песничким стваралаштвом T. С. Елиота, једног од корифеја англо-америчког модернизма. Развијање способности тумачења његових одабраних песама као и теоријско-критичких текстова.Уводна предавања ће бити посвећена животу и раду Т. С Елиота као и епохи модернизма коју на јединствен начин обележио својим стваралаштвом. Након тога уследиће аналитички осврти на најрепрезентативнија песничка дела и есејистику. Поменута анализа обухвата фазе уметничког развоја једног од најоригиналнијих песничких стваралаца двадесетог века. У завршном предавању биће истакнут значај Елиотовог песничког опуса и његов утицај на песнике каснијих генерација.

На курсу се студенти упознају са основним појмовима везаним за превођење,  стичу почетне преводилачке вештине и добре навике  у превођењу. Самостално преводећи одабране, мање сложене, текстове са енглеског и српског језика студент се упознаје са фазама превођења, појмом преводилачке технике, метода, поступка, проблема и грешке и овладава преводилачким ресурсима.

Циљ овог курса јесте да се полазници упознају и овладају  системским особеностима  свих типова  реченица савременога српскога језика с логичкосемантичког, граматичког и комуникативног становишта.

Курс се базира на презентовању и анализи модела просте,  независносложене и завиосносложене реченице савременог српског језика. Обрађују се сви структурни  и комуникативни типови реченица, применом различитих синтаксичких теоријских концепата.

Циљ курса је проширивање и продубљивање раније стечених знања из правописа и граматике (фонетике и фонологије, морфологије и творбе речи, синтаксе и лексикологије); упознавање са нормативним критеријумима савременог српског језика уз могућност њихове примене у пракси (успешна примена правописних и граматичких правила у писаној и усменој комуникацији).


1. Италија у XVIII веку

2. Идеолошко-културни профил  Италије у XVIII веку

3. Академија Аркадија

4. Књижевност Аркадије

5. Пјетро Метастазио

6. Култура у Напуљу у првој половини века

7. Пјетро Ђаноне

8. Ђамбатиста Вико

9. Лодовико Муратори

10. Илуминизам у  Милану (браћа Вери, Чезаре Бекарија)

11. Илуминизам у Напуљу (Антонио Ђеновези, Гаетано Филанђери)

12. Карло Голдони

13. Ђузепе Парини

14. Виторио Алфијери


Италија у време Наполеона

Класицизам у Европи

Италијански класицизам

Књижевност Италијанског класицизма: Винченцо Монти, Иполито Пиндемонте, Уго Фосколо

У. Фосколо: Сонети и песма О гробовима

Европски романтизам и италијански романтизам

Настанак и развој италијанског романтизма

Књижевност романтизма

Алесандро Манцони

Роман Вереници

Ђакомо Леопарди

Песме

Циљ предмета фонетика и фонологија шпанског језика је упознавање са основним појмовима и терминима артикулационе фонетике, као и са основама фонологије, са посебним освртом на фонолoшке системе шпанског и српског језика. Садржај предмета би обухватио дефиницију и предмет проучавања фонетике и фонологије, глас и фонему, дистинктивна обележја, поделу речи на слогове (силабификација и ресилабификација); такође, појам артикулационе фонетике и пет породица гласова, самогласнике и сугласнике у шпанском језику, акценат (тонски и графички) и интонацију у шпанском језику. Посебна пажња се поклања и шпанско-српској фонетској транскрипцији. 

Стицање знања о најзначајнијим представницима, делима и поетским начелима прехиспанских књижевности и хиспаноамеричке колонијалне и романтичарске књижевности. Овладавање критичким приступом књижевним текстовима, аналитичким, синтетичким и комуникативним способностима. 

Оспособљавање студената за критичко преиспитивање односа језика и културе, као и стицање и развој активне толеранције и интеркултурне комуникативне компетенције. Кроз анализу културне условљености различитих феномена, студенти се оспособљавају да прилагоде своје вербално и невербално понашање различитим контекстима језичке употребе, као и да развију стратегије за успешну интеркултурну комуникацију и интеракцију.

Увод у контрастирање немачког и српског језика је обавезни предмет на мастер академским студијама Немачки језик и књижевност. Састоји се из 2 x 4 блока, почев од 28.10.2023. Надлежни наставници су: доц. др Даница Недељковић и доц. др Никола Вујчић.

На курсу се стичу основна лингвистичка знања неопходна за разумевање специјализованих курсева на вишим семестрима. Са дијахронијског аспекта изучава се историјски развој немачког језика и његова периодизација, а са синхронијског његово територијално, социјално и функционално раслојавање, као и могућности анализе немачког језика на различитим језичким равнима. 


Курс има за циљ да студенткиње и студенте оспособи да на појединачним књижевним текстовима утврде карактеристике одређених епоха, да овладају основном терминологијом из области науке и теорије књижевности, као и да се упознају са појмом књижевних епоха: Од почетака до дворске књижевности, од "Минезанга" до "Мајстерзанга", од Реформације до 18. века, Просветитељство и "Штурм унд Дранг" до Класике, Немачка Класика, Немачка Романтика, Бидермајер, поетички романтизам, натурализам, од почетка 20. века до другог светског рата, Трећи рајх и време непосредно након Другог светског рата, од 50-их година 20. века до данас.

Циљ предмета је развијање комуникативне компетенције студената до нивоа Б2 (Заједнички европски референтни оквир за језике), проширивање лексичког фонда кроз увежбавање лексичко-граматичких трансформација.

На текстовима различитих функционалних стилова изводе се комплексне лексичке вежбе (синонимија, антонимија, полисемија, хомонимија, хиперонимија, хипонимија, парафразе, фразеологизми) као и граматичке трансформације (актив-пасив, вербални-номинални стил, атрибути-релативне реченице и др.)

Курс је намењен студентима германистике који желе да се упознају са дигиталним алатима и методама њихове примене у настави немачког језика. Тежиште се ставља на примену апликација и алата који своје дидактичко упориште налазе у ефикаснијем учењу граматике и вокабулара. 


Herzlich willkommen!

Der Kurs beinhaltet sowohl die schriftliche als auch die mündlcihe Kommunikation des 2. Jahres.

Der Kurs beinhaltet sowohl die schriftliche als auch die mündlcihe Kommunikation des 1. Jahres.

Der Kurs setzt sich aus einer theoretisch angelegten Vorlesung und einer praxisorientierten Übung zusammen. Vermittelt werden Grundlagen der Wortbildungslehre des Deutschen mit synchroner Schwerpunktsetzung. Die TeilnehmerInnen werden nach erfolgreichem Abschluss des Kurses in der Lage sein, die unterschiedliche Lexik der deutschen Gegenwartssprache hinsichtlich der Entstehungsprozesse zu beschreiben.  

In der Vorlesung wird grundlegendes diskurslinguistisches Wissen vermittelt. Es werden theoretische Grundbegriffe und methodologisches Gerüst linguistischer Diskursanalyse(n) behandelt.

Es werden folgende Themenfelder bearbeitet:

Entwicklungsgeschichte des Begriffs „Diskurs“ in den Geisteswissenschaften; Michel Foucault und Diskursanalyse; Diskurslinguistische Theorieansätze und -richtungen in der germanistischen Sprachwissenschaft; Das angelsächsische Modell der Critical Discourse Analysis (CDA) und dessen Vertreter un Deutschland; Methodologie der LDA; Diskurs und Korpus; Das mehrdimensionale Analysemodell (DIMEAN); Einüben der theoretischen Kenntnisse an konkreten Diskursbeispielen; Beispiele der Mehrebenen-Analyse: Intertextuell, Akteure, transtextuell.

In der Vorlesung wird grundlegendes textlinguistisches Wissen vermittelt. Es werden theoretische Grundbegriffe und methodologisches Gerüst linguistischer Textanalyse behandelt, mit dem Ziel, die allgemeine Textkompetenz der Teilnehmenden zu steigern. Begleitend zur Vorlesung wird eine entsprechende Übung angeboten, in deren Fokus die Anwendungsbeispiele stehen.

Es werden folgende Themenfelder bearbeitet: 

Textlinguistik als wissenschaftliche (Teil-)Disziplin; Die Begriffe des Textes und der Textualität; Mündlichkeit/Schriftlichkeit; Textmuster und -funktionen; Textsortenwissen; Text in neuen Medien; Text und Bild; Text vs. Diskurs; Textproduktion und -rezeption


In der Vorlesung wird grundlegendes theoretisches Wissen über den Wortschatz der deutschen Sprache vermittelt. Begleitend zur Vorlesung wird eine entsprechende Übung angeboten, in der das theoretische Wissen aus der Vorlesung anwendungsorientiert behandelt wird.

Es werden folgende Begriffe erörtert und diskutiert: Wort, Lexem, Phrasem, Bedeutung, Bedeutungsvariante (Semem), Bedeutungsanteil (Sem), paradigmatische Beziehungen im Wortschatz, Wortfelder, Fortfamilien, Lexikographische Grundkonzepte, Wörterbuchtypologie

Циљ курса је развијање компетенције разумевања текста (reading comprehension), обогаћивање фонда речи, овладавање програмом предвиђених лексичких јединица на upper-intermediate towards advanced нивоу. Рад на курсу подразумева читање и анализу текстова на upper-intermediate / advanced нивоу и дискусије о истим, као и обраду релевантних лингвистичких јединица попут синонимије, антонимије, фразалних глагола, идиома, колокација, хомонима, основа грађења речи и лажних парова. 

Предмет има за циљ да омогући студентима стицање знања o енглеској књижевности класицизма и романтизма, надовезујући се хронолошки и тематски на курс Енглеска ренесансна књижевност из претходног семестра. Предмет такође има за циљ да студенте оспособи за критичко читање књижевних текстова из наведених периода, као и разумевање процеса евалуације и интеграције секундарних извора у властиту аргументацију. 

Курс Методика теоријске наставе 2 обухвата низ презентација и изучавања наставних техника и средстава која омогућавају учесницима да савладају основне елементе методике у настави музичко-теоријских предмета. Курс могу похађати мастер студенти Музичке теорије и педагогије.

Курс Техника писања семинарског рада - вежбе је конципиран као низ вежби и дискусија путем којих учесници треба да савладају основе писања радова. Програм је конципиран тако да учесници могу са лакоћом да усвоје правила организације, техничке урешености и избора адекватне садржине сваког дела семинарског рада. Курс могу похађати студенти Музичке теорије и педагогије.

Курс Инструментални контрапункт - вежбе обухвата низ задатака и вежбања путем којих ће се полазници оспособити за израду и анализу полифоних композиција барока - пре свега трогласних фуга. Учесници ће се, надовезујући се на савладано градиво из првог семестра, извежбати у писању трогласног инструменталног става, а крајем семестра се од њих очекује и израда семинарског рада у ком ће се аналитички бавити барокном фугом Курс могу похађати студенти Музичке теорије и педагогије.

Курс Вокални контрапункт - вежбе обухвата низ задатака и вежбања путем којих ће се полазници оспособити за израду и анализу полифоних композиција ренесансе - пре свега трогласних мотета. Учесници ће се, надовезујући се на савладано градиво из првог семестра, извежбати у писању трогласног вокалног става, а крајем семестра се од њих очекује и израда семинарског рада у ком ће се аналитички бавити ренесансним мотетом. Курс могу похађати студенти Музичке теорије и педагогије.

Курс Анализа вокалне музике 2 - вежбе обухвата низ презентација, вежбања, дискусија и консултација које омогућавају учесницима да аналитички савладају основне елементе вокалне музике: хорске и солистичке. Аналитички процеси су базирани на распознавању више различитих аналитичких елемената: анализи текста и елемената текста, анализи музике (хармонског тока, форме и примењених композиционих техника), као и на споју и заједничком драматуршком обликовању музике и текста унутар датог музичког дела. Курс могу похађати студенти Музичке теорије и педагогије са Одсека за музичку уметност.

Курс Музички облици 2 - вежбе обухвата низ презентација и вежбања која омогућавају учесницима да аналитички савладају основне елементе музике. Аналитички процеси су базирани на распознавању хармонског тока, као и на опажању форме и примењених композиционих техника унутар датог музичког дела. Курс могу похађати студенти Музичке теорије и педагогије са Одсека за музичку уметност.

Курс Анализа музике барока обухвата низ презентација и вежбања која омогућавају учесницима да аналитички савладају основне елементе музике из поменутог раздобља. Аналитички процеси су базирани на распознавању хармонског тока, као и на опажању форме и примењених композиционих техника унутар датог музичког дела. Курс могу похађати сви студенти са Одсека за музичку уметност.

Курс Музички облици 1 посвећен је аналитичком приступу музичком делу. Студенти се уче методи анализе (и синтезе) изучавањем  музичког тока, као и његових планова, елемената и компонената. На основу ове методе се код њих развија апстрактно мишљење као и теоријска мисао. 

Циљ курса представља овладавање елементима музичког облика и њиховим садејством у изградњи музичког тока, као и упознавање са општим принципима обликовања форме (независно од формалног модела).

У току овог курса циљ је да се полазници упознавају са софтвером Sibelius. То се остварује кроз уознавање са општим поставкама програма и начина креирање нове партитуре, кроз упознавање са опцијама за уређење и оптимизовања партитуре, приказивања партитуре, уношења нотног записа, уношења текста за агогику: динамика (текстуално и графички), темпо, вокални текст, креирања деоница из већ постојеће партитуре и њихова оптимизација, поставке MIDI интерфејса софтвера Sibelius. У оквиру курса је предвиђен и обавезни семинарски рад у виду прекуцавања већ постојећих партитура кроз употребу софтвера Sibelius.

Креирање прилога и музичких емисија на радију – типови, драматуршке карактеристике и музичка драматургија. Развијање способности за самостално обликовање мањих и већих  целовитих форми – прилога и емисија  на радију. Уобличавање музичке линије у наведеним облицима, као и специфичне наративне линије текста.


На овом курсу полазници ће се упознати са радом ЛМС платформе Мудл (Moodle). Осим техничких могућности ове платформе, учесници ће научити и како да на најбољи начин искористе онлајн окружење у педагошке сврхе.