Курс Методика теоријске наставе 2 обухвата низ презентација и изучавања наставних техника и средстава која омогућавају учесницима да савладају основне елементе методике у настави музичко-теоријских предмета. Курс могу похађати мастер студенти Музичке теорије и педагогије.

Курс Техника писања семинарског рада - вежбе је конципиран као низ вежби и дискусија путем којих учесници треба да савладају основе писања радова. Програм је конципиран тако да учесници могу са лакоћом да усвоје правила организације, техничке урешености и избора адекватне садржине сваког дела семинарског рада. Курс могу похађати студенти Музичке теорије и педагогије.

Курс Инструментални контрапункт - вежбе обухвата низ задатака и вежбања путем којих ће се полазници оспособити за израду и анализу полифоних композиција барока - пре свега трогласних фуга. Учесници ће се, надовезујући се на савладано градиво из првог семестра, извежбати у писању трогласног инструменталног става, а крајем семестра се од њих очекује и израда семинарског рада у ком ће се аналитички бавити барокном фугом Курс могу похађати студенти Музичке теорије и педагогије.

Курс Вокални контрапункт - вежбе обухвата низ задатака и вежбања путем којих ће се полазници оспособити за израду и анализу полифоних композиција ренесансе - пре свега трогласних мотета. Учесници ће се, надовезујући се на савладано градиво из првог семестра, извежбати у писању трогласног вокалног става, а крајем семестра се од њих очекује и израда семинарског рада у ком ће се аналитички бавити ренесансним мотетом. Курс могу похађати студенти Музичке теорије и педагогије.

Курс Анализа вокалне музике 2 - вежбе обухвата низ презентација, вежбања, дискусија и консултација које омогућавају учесницима да аналитички савладају основне елементе вокалне музике: хорске и солистичке. Аналитички процеси су базирани на распознавању више различитих аналитичких елемената: анализи текста и елемената текста, анализи музике (хармонског тока, форме и примењених композиционих техника), као и на споју и заједничком драматуршком обликовању музике и текста унутар датог музичког дела. Курс могу похађати студенти Музичке теорије и педагогије са Одсека за музичку уметност.

Курс Музички облици 2 - вежбе обухвата низ презентација и вежбања која омогућавају учесницима да аналитички савладају основне елементе музике. Аналитички процеси су базирани на распознавању хармонског тока, као и на опажању форме и примењених композиционих техника унутар датог музичког дела. Курс могу похађати студенти Музичке теорије и педагогије са Одсека за музичку уметност.

Курс Анализа музике барока обухвата низ презентација и вежбања која омогућавају учесницима да аналитички савладају основне елементе музике из поменутог раздобља. Аналитички процеси су базирани на распознавању хармонског тока, као и на опажању форме и примењених композиционих техника унутар датог музичког дела. Курс могу похађати сви студенти са Одсека за музичку уметност.

Курс Музички облици 1 посвећен је аналитичком приступу музичком делу. Студенти се уче методи анализе (и синтезе) изучавањем  музичког тока, као и његових планова, елемената и компонената. На основу ове методе се код њих развија апстрактно мишљење као и теоријска мисао. 

Циљ курса представља овладавање елементима музичког облика и њиховим садејством у изградњи музичког тока, као и упознавање са општим принципима обликовања форме (независно од формалног модела).

У току овог курса циљ је да се полазници упознавају са софтвером Sibelius. То се остварује кроз уознавање са општим поставкама програма и начина креирање нове партитуре, кроз упознавање са опцијама за уређење и оптимизовања партитуре, приказивања партитуре, уношења нотног записа, уношења текста за агогику: динамика (текстуално и графички), темпо, вокални текст, креирања деоница из већ постојеће партитуре и њихова оптимизација, поставке MIDI интерфејса софтвера Sibelius. У оквиру курса је предвиђен и обавезни семинарски рад у виду прекуцавања већ постојећих партитура кроз употребу софтвера Sibelius.