Циљ овог курса јесте да се полазници упознају и овладају  системским особеностима  свих типова  реченица савременога српскога језика с логичкосемантичког, граматичког и комуникативног становишта.

Курс се базира на презентовању и анализи модела просте,  независносложене и завиосносложене реченице савременог српског језика. Обрађују се сви структурни  и комуникативни типови реченица, применом различитих синтаксичких теоријских концепата.

Циљ курса је проширивање и продубљивање раније стечених знања из правописа и граматике (фонетике и фонологије, морфологије и творбе речи, синтаксе и лексикологије); упознавање са нормативним критеријумима савременог српског језика уз могућност њихове примене у пракси (успешна примена правописних и граматичких правила у писаној и усменој комуникацији).