Циљ предмета фонетика и фонологија шпанског језика је упознавање са основним појмовима и терминима артикулационе фонетике, као и са основама фонологије, са посебним освртом на фонолoшке системе шпанског и српског језика. Садржај предмета би обухватио дефиницију и предмет проучавања фонетике и фонологије, глас и фонему, дистинктивна обележја, поделу речи на слогове (силабификација и ресилабификација); такође, појам артикулационе фонетике и пет породица гласова, самогласнике и сугласнике у шпанском језику, акценат (тонски и графички) и интонацију у шпанском језику. Посебна пажња се поклања и шпанско-српској фонетској транскрипцији. 

Стицање знања о најзначајнијим представницима, делима и поетским начелима прехиспанских књижевности и хиспаноамеричке колонијалне и романтичарске књижевности. Овладавање критичким приступом књижевним текстовима, аналитичким, синтетичким и комуникативним способностима. 

Оспособљавање студената за критичко преиспитивање односа језика и културе, као и стицање и развој активне толеранције и интеркултурне комуникативне компетенције. Кроз анализу културне условљености различитих феномена, студенти се оспособљавају да прилагоде своје вербално и невербално понашање различитим контекстима језичке употребе, као и да развију стратегије за успешну интеркултурну комуникацију и интеракцију.