Циљ курса је развијање компетенције разумевања текста (reading comprehension), обогаћивање фонда речи, овладавање програмом предвиђених лексичких јединица на upper-intermediate towards advanced нивоу. Рад на курсу подразумева читање и анализу текстова на upper-intermediate / advanced нивоу и дискусије о истим, као и обраду релевантних лингвистичких јединица попут синонимије, антонимије, фразалних глагола, идиома, колокација, хомонима, основа грађења речи и лажних парова. 

Предмет има за циљ да омогући студентима стицање знања o енглеској књижевности класицизма и романтизма, надовезујући се хронолошки и тематски на курс Енглеска ренесансна књижевност из претходног семестра. Предмет такође има за циљ да студенте оспособи за критичко читање књижевних текстова из наведених периода, као и разумевање процеса евалуације и интеграције секундарних извора у властиту аргументацију.